Soil / less


Cactus Soil 5L
Stock Icon
Price: $8.00
2-Way Soil Tester (pH & Moisture)
Stock Icon

Price: $20.00
Sale Price: $15.00
You save: $5.00 (25%)
Vermiculite 9L
Stock Icon
Price: $15.00
Horticultural Charcoal 2L
Stock Icon
Price: $15.00
Hydroton Expanded Clay 10L
Stock Icon
Price: $25.00
Hydroton Expanded Clay 25L
Stock Icon
Price: $35.00
Perlite 4 cu. ft.
Stock Icon
Price: $40.00
Vermiculite 4 cu. ft.
Stock Icon
Price: $60.00
Cocomat CocoTek Grow Mat 4ft x 8ft
Stock Icon

Price: $75.00
Sale Price: $70.00
You save: $5.00 (6.67%)
Jiffy #701 Peat Pellets 1000/Case
Stock Icon

Price: $110.00
Sale Price: $95.00
You save: $15.00 (13.64%)